Contact rapid:

Telefon:

021.320.20.37

Email:

office@cmmh.ro

Adresa:

Calea 13 Septembrie, nr. 193, Sector 5, Bucuresti, 050733, Romania

Trebuie stiut faptul ca dermatita seboreica este o afectiune inflamatorie superficiala destul de des intalnita, care evolueaza cu perioade de exacerbare si remisiune, cu distributie si tablou clinic tipice si care afecteaza tegumentul din zonele bogate in glande sebacee, in special scalpul, fata, pliurile nazolabiale, sprancenele si regiunile postauriculara, toracele anterior si toracele postero-superior.

Fumatul, este un factor nociv pentru organism si dupa cum bine stim acesta dauneaza grav sanatatii.

Probabil orice fumator a incercat cel putin o data in viata sa renunte la fumat, iar odata adoptata aceasta decizie a resimtit si efectele negative ale renuntatului la fumat. Acestea apar in momentul in care ogranismul nu mai primeste nicotina (subtanta de care devine dependent prin fumat) si se manifesta prin dureri de cap, tremuratul mainilor, scaderea puterii de concentrare si chiar irascibilitate.

Drepturile si obligatiile asiguratorilor


Sunt asigurati, potrivit Legii nr. 95 / 2006 privind reforma in domeniul sanatatii, toti cetatenii romani cu domiciliul in tara, precum si cetatenii straini si apatrizii care au solicitat si obtinut prelungirea dreptului de sedere temporara sau au domiciliul in Romania si fac dovada platii contributiei la fond. In aceasta calitate, persoana in cauza incheie un contract de asigurare cu casele de asigurari de sanatate, direct sau prin angajator, al carui model se stabileste prin ordin al presedintelui CNAS cu avizul consiliului de administratie. Calitatea de asigurat si drepturile de asigurare inceteaza o data cu pierderea dreptului de domiciliu sau de sedere in Romania. Calitatea de asigurat se dovedeste cu un document justificativ – adeverinta sau carnet de asigurat – eliberat prin grija casei de asigurari la care este inscris asiguratul. Dupa implementarea dispozitiilor Titlului IX din Legea nr. 95 / 2006, aceste documente justificative vor fi inlocuite cu cardul electronic de asigurat, care se suporta din fond.

Urmatoarele categorii de persoane beneficiaza de asigurare, fara plata contributiei:

1. a) toti copiii pana la varsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani pana la varsta de 26 de ani, daca sunt elevi, inclusiv absolventii de liceu, pana la inceperea anului universitar dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenti si daca nu realizeaza venituri din munca;
2. b) tinerii cu varsta de pana la 26 de ani, care provin din sistemul de protectie a copilului si nu realizeaza venituri din munca sau nu sunt beneficiari de ajutor social acordat in temeiul Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare; sotul, sotia si parintii fara venituri proprii, aflati in intretinerea unei persoane asigurate;
3. c) persoanele ale caror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, prin Ordonanta Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prin Legea nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950 – 1961, precum si persoanele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea recunostintei fata de eroii martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, daca nu realizeaza alte venituri decat cele provenite din drepturile banesti acordate de aceste legi, precum si cele provenite din pensii;
4. d) persoanele cu handicap care nu realizeaza venituri din munca, pensie sau alte surse cu exceptia, celor obtinute in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 519/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. e) bolnavii cu afectiuni incluse in programele nationale de sanatate stabilite de Ministerul Sanatatii Publice, pana la vindecarea respectivei afectiuni, daca nu realizeaza venituri din munca, pensie sau din alte resurse;
6. f) femeile insarcinate si lauzele, daca nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de baza minim brut pe tara.

Sunt asigurate persoanele aflate in una dintre urmatoarele situatii, pe durata acesteia, cu plata contributiei din alte surse, in conditiile Legii nr. 95 / 2006:

1. a) satisfac serviciul militar in termen;
2. b) se afla in concediu pentru incapacitate temporara de munca acordat in urma unui accident de munca sau boli profesionale;
3. c) se afla in concediu pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani si in cazul copilului cu handicap, pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani;
4. d) executa o pedeapsa privativa de libertate sau se afla in arest preventiv;
5. e) persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj;
6. f) sunt returnate sau expulzate ori sunt victime ale traficului de persoane si se afla in timpul procedurilor necesare stabilirii identitatii;
7. g) persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare;
8. h) pensionarii, pentru veniturile din pensii pana la limita supusa impozitului pe venit;
9. i) persoanele care se afla in executarea masurilor prevazute la art. 105, 113, 114 din Cod penal; persoanele care se afla in perioada de amanare sau intrerupere a executarii pedepsei privative de libertate, daca nu au venituri.

Persoanele care au calitatea de asigurat fara plata contributiei vor primi un document justificativ special, carnet sau adeverinta de asigurat fara plata contributiei eliberat de casa de asigurari de sanatate, care atesta aceasta calitate in urma prezentarii la casa de asigurari a documentelor care dovedesc ca se incadreaza in una dintre aceste categorii. Acest document va fi vizat periodic, dupa caz, in urma prezentarii, de catre persoana interesata, la casa de asigurari, a documentelor care dovedesc mentinerea conditiilor de incadrare in categoria asiguratilor fara plata contributiei, in conditiile stabilite prin ordin al presedintelui CNAS.

Persoanele asigurate din statele cu care Romania a incheiat documente internationale cu prevederi in domeniul sanatatii beneficiaza de servicii medicale si alte prestatii acordate pe teritoriul Romaniei, in conditiile prevazute de respectivele documente internationale.

Asigurarea sociala de sanatate este facultativa pentru urmatoarele categorii de persoane care nu se incadreaza in situatiile prezentate anterior:

1. a) membrii misiunilor diplomatice acreditate in Romania;
2. b) cetatenii straini si apatrizii care se afla temporar in tara, fara a solicita viza de lunga sedere;
3. c) cetatenii romani cu domiciliul in strainatate care se afla temporar in tara.

Obligatia virarii contributiei pentru asigurarile sociale de sanatate revine persoanei juridice sau fizice care angajeaza persoane pe baza de contract individual de munca sau in baza unui statut special prevazut de lege, precum si persoanelor fizice, dupa caz. Persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea asiguratii sunt obligate sa depuna lunar la casele de asigurari alese in mod liber de asigurati declaratii nominale privind obligatiile ce le revin fata de fond si dovada platii contributiilor.
Aceste prevederi se aplica si persoanelor care exercita profesii libere sau celor care sunt autorizate, potrivit legii, sa desfasoare activitati independente. n cazul neachitarii la termen a contributiilor datorate fondului de catre persoanele fizice, altele decat cele pentru care colectarea veniturilor se face de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF), CNAS, prin casele de asigurari sau persoane fizice sau juridice specializate, procedeaza la aplicarea masurilor de executare silita pentru incasarea sumelor cuvenite bugetului fondului si a majorarilor de intarziere in conditiile Codului de procedura fiscala.

DREPTURILE SI OBLIGATIILE ASIGURATILOR

Asigurarile sociale de sanatate reprezinta principalul sistem de finantare a ocrotirii sanatatii populatiei care asigura accesul la un pachet de servicii de baza, cuprinzand servicii medicale preventive si curative, servicii de ingrijire a sanatatii, medicamente, materiale sanitare si dispozitive medicale. Asiguratii au dreptul la un pachet de servicii de baza, in conformitate cu Legea nr. 95 / 2006 privind reforma in domeniul sanatatii, Titlul VIII Asigurarile sociale de sanatate. Pachetul de servicii de baza este stabilit prin contractul-cadru elaborat de CNAS, in colaborare cu organizatiile implicate in sistem. Proiectul se avizeaza de Ministerul Sanatatii Publice, si se aproba prin hotarare a Guvernului. Contractul-cadru reglementeaza, in principal, conditiile acordarii asistentei medicale cu privire la:

1. a) pachetul de servicii de baza la care au dreptul persoanele asigurate;
2. b) lista serviciilor medicale, a serviciilor de ingrijiri, inclusiv la domiciliu, a medicamentelor, dispozitivelor medicale si a altor servicii pentru asigurati aferente pachetului de servicii de baza prevazut la lit. a);
3. c) criteriile si standardele calitatii pachetului de servicii;
4. d) alocarea resurselor si controlul costurilor sistemului de asigurari sociale de sanatate in vederea realizarii echilibrului financiar al fondului;
5. e) tarifele utilizate in contractarea pachetului de servicii de baza, modul de decontare si actele necesare in acest scop;
6. f) internarea si externarea bolnavilor;
7. g) masuri de ingrijire la domiciliu si de recuperare;
8. h) conditiile acordarii serviciilor la nivel regional si lista serviciilor care se pot contracta la nivel judetean, precum si a celor care se pot contracta la nivel regional;
9. i) prescrierea si eliberarea medicamentelor, a materialelor sanitare, a procedurilor terapeutice, a protezelor si a ortezelor, a dispozitivelor medicale;
10. j) modul de informare a asiguratilor;
11. k) coplata pentru unele servicii medicale.

Asiguratii beneficiaza de pachetul de servicii de baza in caz de boala sau de accident, din prima zi de imbolnavire sau de la data accidentului si pana la vindecare, in conditiile stabilite de Legea nr. 95 / 2006.

Asiguratii au urmatoarele drepturi:

1. a) sa aleaga furnizorul de servicii medicale, precum si casa de asigurari de sanatate la care se asigura, in conditiile prezentei legi si a contractului-cadru;
2. b) sa fie inscrisi pe lista unui medic de familie pe care il solicita, daca indeplinesc toate conditiile prezentei legi, suportand cheltuielile de transport daca optiunea este pentru un medic din alta localitate;
3. c) sa isi schimbe medicul de familie ales numai dupa expirarea a cel putin 6 luni de la data inscrierii pe listele acestuia;
4. d) sa beneficieze de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare si dispozitive medicale in mod nediscriminatoriu, in conditiile legii;
5. e) sa efectueze controale profilactice, in conditiile stabilite prin contractul-cadru;
6. f) sa beneficieze de servicii de asistenta medicala preventiva si de promovare a sanatatii, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor;
7. g) sa beneficieze de servicii medicale in ambulatorii si in spitale aflate in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate;
8. h) sa beneficieze de servicii medicale de urgenta;
9. i) sa beneficieze de unele servicii de asistenta stomatologica;
10. j) sa beneficieze de tratament fizioterapeutic si de recuperare;
11. k) sa beneficieze de dispozitive medicale;
12. l) sa beneficieze de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu;
13. m) sa li se garanteze confidentialitatea privind datele, in special in ceea ce priveste diagnosticul si tratamentul;
14. n) sa aiba dreptul la informatie in cazul tratamentelor medicale;
15. o) sa beneficieze de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in conditiile legii.

Obligatiile asiguratilor pentru a putea beneficia de aceste drepturi sunt urmatoarele:

1. a) sa se inscrie pe lista unui medic de familie;
2. b) sa anunte medicul de familie ori de cate ori apar modificari in starea lor de sanatate;
3. c) sa se prezinte la controalele profilactice si periodice stabilite prin contractul-cadru;
4. d) sa anunte in termen de 15 zile medicul de familie si casa de asigurari asupra modificarilor datelor de identitate sau modificarilor referitoare la incadrarea lor intr-o anumita categorie de asigurati;
5. e) sa respecte cu strictete tratamentul si indicatiile medicului;
6. f) sa aiba o conduita civilizata fata de personalul medico-sanitar;
7. g) sa achite contributia datorata fondului si suma reprezentand coplata, in conditiile stabilite prin contractul-cadru;
8. h) sa prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative ce atesta calitatea de asigurat.

Persoanele care nu fac dovada calitatii de asigurat beneficiaza de servicii medicale numai in cazul urgentelor medico-chirurgicale si al bolilor cu potential endemo-epidemic si cele prevazute in Programul national de imunizari, monitorizarea evolutiei sarcinii si a lauzei, servicii de planificare familiala in conditiile art. 223, in cadrul unui pachet minimal de servicii medicale, stabilit prin contractul-cadru.

Tarifele serviciilor hoteliere pentru persoana care insoteste copilul internat in varsta de pana la 3 ani, precum si pentru insotitorul persoanei cu handicap grav internate se suporta de catre casele de asigurari, daca medicul considera necesara prezenta lor pentru o perioada determinata.

Fiecare asigurat are dreptul de a fi informat cel putin o data pe an, prin casele de asigurari, asupra serviciilor de care beneficiaza, a nivelului de contributie personala si a modalitatii de plata, precum si asupra drepturilor si obligatiilor sale.

PERSOANELE ASIGURATE FACULTATIV

Persoanele care se asigura facultativ beneficiaza de pachetul de servicii medicale in asistenta medicala primara care cuprinde atat servicii medicale pentru situatii de urgenta, depistarea de boli cu potential endemo-epidemic, supravegherea gravidei, cat si imunizari conform programului national de imunizari.

In cadrul serviciilor medicale pentru situatiile de urgenta, persoanele care se asigura facultativ beneficiaza de anamneza, examen clinic si tratament, precum si de trimitere, pentru cazurile care depasesc competenta medicului de familie, catre medicul de specialitate sau pentru internare in spital, dupa caz. Serviciile medicale pentru situatiile de urgenta se acorda in cabinetul medicului de familie, in cadrul programului de lucru stabilit, iar in afara acestui program – in centre de permanenta. In localitatile rurale in care nu sunt organizate centre de permanenta serviciile de urgenta se acorda prin intermediul serviciilor medicale specializate publice de urgenta si transport sanitar (ambulanta).

Pachetul de servicii medicale acordate in ambulatoriul de specialitate pentru aceasta categorie de persoane cuprinde consultatie medicala pentru depistarea de boli cu potential endemo-epidemic, consultatia medicala initiala pentru constatarea situatiei de urgenta si tratamentul acesteia, servicii medicale acordate copilului cu varsta cuprinsa intre 0 si 18 ani, aceste ultime doua tipuri de servicii fiind oferite si in pachetul de medicina dentara.

Persoanele asigurate facultativ beneficiaza si de pachet de servicii medicale spitalicesti, acestea fiind urgentele medico-chirurgicale sau orice alte situatii in care este pusa in pericol viata pacientului si bolile cu potential endemo-epidemic pana la rezolvarea completa a cazului.

Chestionar de satisfactie