Contact rapid:

Telefon:

021.320.20.37

Email:

office@cmmh.ro

Adresa:

Calea 13 Septembrie, nr. 193, Sector 5, Bucuresti, 050733, Romania

Trebuie stiut faptul ca dermatita seboreica este o afectiune inflamatorie superficiala destul de des intalnita, care evolueaza cu perioade de exacerbare si remisiune, cu distributie si tablou clinic tipice si care afecteaza tegumentul din zonele bogate in glande sebacee, in special scalpul, fata, pliurile nazolabiale, sprancenele si regiunile postauriculara, toracele anterior si toracele postero-superior.

Fumatul, este un factor nociv pentru organism si dupa cum bine stim acesta dauneaza grav sanatatii.

Probabil orice fumator a incercat cel putin o data in viata sa renunte la fumat, iar odata adoptata aceasta decizie a resimtit si efectele negative ale renuntatului la fumat. Acestea apar in momentul in care ogranismul nu mai primeste nicotina (subtanta de care devine dependent prin fumat) si se manifesta prin dureri de cap, tremuratul mainilor, scaderea puterii de concentrare si chiar irascibilitate.

OUG 148/2005


Guvernul României

 

Ordonanta de urgenta nr. 148 din 03/11/2005 privind susţinerea familiei în vederea cresterii copilului

 

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1008 din 14/11/2005

 

În vederea realizării obiectivelor înscr ise în Programul de guvernare, cu privire la îmbunătăţirea standardului de viaţă al persoanelor vârstnice, pentru aceasta fiind necesară consolidarea financiară a sistemului public de pensii, prin externalizarea din bugetul asigurărilor sociale de stat a prestaţiilor care nu au natură contributivă sau nu au legătură cu riscurile sociale asigurate, din necesitatea îmbunătăţir ii echilibrului social-economic al familiei, prin susţinerea acesteia în vederea cresterii copilului, în scopul stimulării cresterii natalităţii si diminuăr ii fenomenului de abandon al copiilor, pentru asigurarea cadrului legal necesar aplicării acestor măsuri care presupun modificări, pentru anul 2006, în  structura bugetului asigurărilor sociale de stat si în aceea a bugetului de stat, fapt ce impune reflectarea în bugetele anului2006 asumelor necesare, având în vedere că măsura de susţinere, din surse exterioare bugetului asigurărilor sociale de stat, a finanţăr ii unor drepturi de asigurări sociale care nu au o legătură directă cu drepturile de pensie a fost inclusă în aprilie 2004 în Planul de acţiune PAL, ca una dintre acţiunile prevăzute pentru realizarea condiţionalităţilor pentru “PAL 2″, corespunzător obiectivului specific “Îmbunătăţirea sustenabilităţii f inanciare a sistemului de pensii”, elemente care vizează interesul public si constituie situaţii de urgenţă, ţinând seama de faptul că neadoptarea de măsuri imediate, prin utilizarea de proceduri de legiferare pe calea ordonanţei de urgenţă a Guvernului, ar conduce la grevarea în continuare a bugetului asigurărilor sociale de stat, în detrimentul pensiilor, afectând astfel interesele persoanelor vârstnice, cu plata unei prestaţii care nu constituie un risc social, asa cum este definit de instrumentele juridice internaţionale, la imposibilitatea respectării angajamentelor privind politica de protecţie socială asumate în Programul de guvernare 2005-2008 si în documentele de poziţie întocmite în urma negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, precum si la imposibilitatea elaborăr ii procedurilor de implementare necesare aplicării acestui act normativ, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

 

Art. 1.

(1) Începând cu data de 1 ianuar ie 2006, persoanele care, în ultimul an anterior datei nasterii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul f iscal, cu modificările si completările ulterioare, beneficiază de concediu pentru cresterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani, precum si de o indemnizaţie lunară în cuantum de

800 lei (RON).

(2) În calculul celor 12 luni prevăzute la alin. (1) se includ si perioadele în care persoanele s-au aflat în una sau mai multe dintre următoarele situaţii:

a) si-au însoţit soţul/soţia trimis/trimisă în misiune permanentă în străinătate;

b) au beneficiat de indemnizaţie de somaj, stabilită conform legii;

c) au benef iciat de concedii si indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii;

d) au realizat perioade as imilate stagiului de cotizare în sistemul public de pensii în condiţiile prevăzute la art. 38 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare;

e) au realizat perioade de stagiu de cotizare în sistemul public de pensii, în condiţiile prevăzute de actele normative cu caracter special care reglementează concedier ile colective;

f) au realizat în sistemul public de pensii, anterior datei intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, perioade de stagiu de cotizare pe bază de contract de asigurare socială;

g) au beneficiat de indemnizaţia lunară prevăzută la alin. (1).

(3) Prin venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, se înţelege: venituri din salarii, venituri din activităţi independente, venituri din activităţi agricole, asa cum sunt definite de această lege.

 

Art. 2. – Începând cu data de 1 ianuarie 2007, cuantumul indemnizaţiei prevăzute la art. 1 alin. (1) este de 600 lei (RON).

 

Art. 3.

(1) În perioadele în care benef iciarii drepturilor prevăzute la art. 1 alin. (1) realizează venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, se acordă un stimulent în cuantum lunar de 300 lei (RON), situaţie în care plata indemnizaţiei de 800 lei (RON) se suspendă.

(2) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, cuantumul stimulentului lunar prevăzut la alin. (1) este de 100 lei (RON).

 

Art. 4.

(1) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, cuantumul alocaţiei de stat pentru copii prevăzute de Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, este următorul:

a) 200 lei (RON) lunar, în situaţia copiilor în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copiilor cu handicap;

b) cel acordat conform art. 3 alin. (1) din Legea nr. 61/1993, republicată, în situaţia copiilor în vârstă de peste 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copiilor cu handicap.

(2) Indemnizaţia sau stimulentul prevăzute la art. 2, respectiv la art. 3 alin. (2) din prezenta ordonanţă de urgenţă, se cumulează cu alocaţia de stat pentru copii prevăzută la alin. (1) lit. a).

 

Art. 5.

(1) De indemnizaţia si stimulentul prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă beneficiază, opţional, oricare dintre părinţii firesti ai copilului.

(2) Beneficiază de aceleasi drepturi si una dintre persoanele care au adoptat copilul, cărora li s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei sau care au copilul în plasament ori în plasament în regim de urgenţă, precum si persoana care a fost numită tutore.

(3) În situaţia persoanelor prevăzute la alin. (2), acordarea drepturilor prevăzute la art. 1, respectiv la art. 2, se face ţinându-se seama de 12 luni anterioare datei de la care, după caz, s-a aprobat adopţia, a fost făcută încredinţarea, s-a instituit plasamentul sau tutela.

 

Art. 6.

(1) Concediul si indemnizaţia lunară prevăzute la art. 1, respectiv la art. 2, se cuvin pentru fiecare dintre primele 3 nasteri sau, după caz, pentru primii 3 copii ai persoanelor aflate în una dintre situaţiile prevăzute la art. 5 alin. (2).

(2) Drepturile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) se cuvin pentru fiecare dintre copiii rezultaţi în urma primelor 3 nasteri sau, după caz, pentru primii 3 copii ai persoanelor aflate în una dintre situaţiile prevăzute la art. 5 alin. (2).

(3) Durata de acordare a concediului prevăzut la art. 1 se prelungeste corespunzător, în cazul suprapunerii a două sau trei situaţii de natură a genera acest drept, în condiţiile prevăzute la alin. (1) si (2).

(4) În cazurile prevăzute la alin. (3) se acordă o singură indemnizaţie, în cuantumul prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. 7. – Drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se acordă în situaţia în care solicitantul îndeplineste cumulativ următoarele condiţii:

a) este cetăţean român, cetăţean străin sau apatrid;

b) are, conform legii, domiciliul sau resedinţa pe teritoriul României;

c) locuieste împreună cu copilul/copiii pentru care solicită drepturile si se ocupă de cresterea si îngr ijirea acestuia/acestora.

 

Art. 8.

(1) Drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, reprezentând indemnizaţie, stimulent sau alocaţie de stat pentru copii, se acordă, la cerere, în baza următoarelor documente, după caz:

a) actul de identitate al solicitantului;

b) certificatul de nastere al copilului si, după caz, livretul de familie;

c) certificatul de persoană cu handicap al copilului, după caz;

d) adeverinţă eliberată de autorităţile competente sau de către angajator, după caz, din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 1;

e) adeverinţă eliberată de plătitorul indemnizaţiei de maternitate sau, după caz, alte dovezi, din care să reiasă ultima zi de concediu de maternitate, în situaţia prevăzută la art. 10 alin. (1) lit. a);

f) declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă că solicitantul nu beneficiază în acelasi timp de indemnizaţie de maternitate, în situaţia prevăzută la art. 10 alin. (1) lit. b);

g) declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că celălalt părinte natural sau, după caz, o altă persoană dintre cele prevăzute la art. 5 alin. (2) nu beneficiază de drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă;

h) declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că solicitantul se ocupă de cresterea si îngr ijirea copilului si că acesta nu este încredinţat sau dat în plasament nici unui organism privat autorizat sau serviciu public autorizat ori unei persoane fizice;

i) dovada eliberată de autorităţile competente, de angajatori sau, după caz, declaraţie pe propria răspundere, din care să rezulte că solicitantul se află în concediu pentru cresterea copilului – pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 1, respectiv art. 2;

j) dovada eliberată de autorităţile competente sau, după caz, declaraţie pe propria răspundere, din care să rezulte că solicitantul realizează venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 3;

k) dovada eliberată de autorităţile competente sau de către angajator, după caz, din care să rezulte încadrarea în situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (2) ;

l) alte acte necesare, după caz, stabilirii dreptului, prevăzute în normele metodologice pentru aplicarea preveder ilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

(2) Concediul pentru cresterea copilului se acordă, la cerere, de către persoanele juridice sau fizice, denumite angajatori, la care îsi desfăsoară activitatea persoanele prevăzute la art. 5 alin. (1) si (2).

 

Art. 9.

(1) Cererile pentru acordarea drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, reprezentând indemnizaţie, stimulent sau alocaţie de stat pentru copii, si documentele din care rezultă îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a acestora se depun, după caz, la primăria comunei, orasului, municipiului, respectiv sectoarelor  Municipiului Bucuresti, pe raza căreia/căruia solicitantul îsi are domiciliul sau resedinţa.

(2) Până la data de10 a fiecărei luni, primăriile au obligaţia de a transmite pe bază de borderou cererile înregistrate în luna anterioară, însoţite de documentele justificative, la direcţiile judeţene de muncă, solidaritate socială si familie, respectiv la direcţia de muncă, solidar itate socială si familie a municipiului Bucuresti, denumite în continuare direcţii teritoriale.

(3) Cererile prevăzute la alin. (1) se soluţionează în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării la direcţia teritorială, prin decizie de admitere sau, după caz, de respingere, emisă de directorul executiv.

(4) Decizia prevăzută la alin. (3) se comunică solicitantului în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii.

(5) Contestaţiile formulate împotriva deciziei prevăzute la alin. (3) se soluţionează potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.

 

Art. 10.

(1) Drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, reprezentând indemnizaţie si stimulent, se cuvin si se plătesc după cum urmează:

a) începând cu ziua următoare celei în care încetează, conform legii, concediul de maternitate si plata indemnizaţiei aferente, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată;

b) începând cu data nasterii copilului, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată, în cazul persoanelor care nu îndeplinesc condiţiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate si a indemnizaţiei aferente;

c) începând cu data adopţiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau încredinţării, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la data la care s-au aprobat ori, după caz, s-au instituit măsurile de protecţie a copilului;

d) de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situaţii, inclusiv pentru cazul în care cererea a fost depusă peste termenele prevăzute la lit. a), b) si c).

(2) Plata alocaţiei de stat pentru copii prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. a) se face începând cu luna următoare celei în care s-a născut copilul.

(3) Pentru fracţiunile de lună, cuantumul drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se stabileste proporţional, în funcţie de numărul zilelor calendar istice din luna respectivă pentru care acestea se cuvin si se acordă.

 

Art. 11. – Plata drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă încetează cu ziua următoare celei în care:

a) copilul a împlinit vârsta de 2 ani, respectiv de 3 ani, în cazul copilului cu handicap;

b) a avut loc decesul copilului.

 

Art. 12.

(1) Plata drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se suspendă începând cu luna următoare celei în care:

a) beneficiarul este decăzut din drepturile părintesti;

b) beneficiarul este îndepărtat, conform legii, de la exercitarea tutelei;

c) beneficiarul nu mai îndeplineste condiţiile prevăzute de lege în vederea încredinţării copilului spre adopţie;

d) beneficiarul nu mai îndeplineste condiţiile prevăzute de lege în vederea menţinerii măsurii de plasament;

e) beneficiarul execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile;

f) copilul este abandonat ori este internat într-o instituţie de ocrotire publică sau privată;

g) beneficiarul a decedat.

(2) Plata indemnizaţiei prevăzute la art. 1 alin. (1), respectiv la art. 2, se suspendă începând cu ziua următoare celei în care benef iciarul realizează venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Plata stimulentului prevăzut la art. 3 se suspendă începând cu ziua următoare celei în care beneficiarul nu mai realizează venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modif icăr ile si completările ulterioare.

(4) În situaţia în care benef iciarul nu mai îndeplineste condiţiile prevăzute la art. 7, plata drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se suspendă începând cu ziua următoare celei în care condiţiile respective nu mai sunt îndeplinite.

(5) Reluarea plăţii drepturilor suspendate în situaţiile prevăzute la alin. (1) se face la cerere, începând cu luna următoare celei în care se depune cererea.

(6) Reluarea plăţii drepturilor suspendate în situaţiile prevăzute la alin. (2)-(4) se face începând cu data depunerii cererii.

 

Art. 13.

(1) În situaţiile de suspendare a drepturilor prevăzute de art. 12, acestea pot fi solicitate si de către o altă persoană îndreptăţită, dacă îndeplineste cerinţele prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă.

(2) Drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se cuvin si se acordă noului beneficiar de la data suspendării, dacă cererea a fost depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la data la care a operat suspendarea, respectiv de la data cererii, dacă cererea a fost depusă după acest termen.

 

Art. 14.

(1) Benef iciarul drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă este obligat să comunice în scris primăriei orice modificare intervenită în situaţia sa, de natură să determine încetarea sau suspendarea plăţii drepturilor, în termen de 5 zile lucrătoare de la apariţia acesteia.

(2) Comunicarea prevăzută la alin. (1) se transmite de către primărie direcţiei teritoriale în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării.

 

Art. 15. – Drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă nu pot fi urmărite silit decât în vederea recuperării, conform legii, a sumelor încasate necuvenit cu acest titlu.

 

Art. 16.

(1) Pe perioada în care se beneficiază de indemnizaţia prevăzută la art. 1, respectiv la art. 2, contribuţia individuală de asigurăr i sociale de sănătate se calculează prin aplicarea cotei prevăzute de lege asupra sumei reprezentând valoarea a de două or i salariul de bază minim brut pe ţară, garantat în plată, si se suportă de la bugetul de stat.

(2) Asupra drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă nu se datorează celelalte contribuţii sociale obligatorii stabilite de lege.

 

Art. 17. – Cuantumul drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se poate actualiza în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului.

 

 

Art. 18.

(1) Perioada în care o persoană beneficiază de drepturile prevăzute la art. 1, respectiv la art. 2, constituie perioadă asimilată stagiului de cotizare în vederea stabilirii drepturilor prevăzute de Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) În vederea determinării punctajului anual necesar stabilirii drepturilor de pensie în sistemul public, pentru perioadele asimilate stagiului de cotizare în condiţiile prevăzute la alin. (1) se aplică prevederile art. 78 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Prevederile alin. (2) se aplică si persoanelor care beneficiază de perioadele asimilate prevăzute la alin. (1) si care, în acelasi timp, se află în situaţiile prevăzute la art. 38 alin. (1) din Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(4) În situaţia persoanelor care, în perioada 1 aprilie 2001 – 1 ianuarie 2006, au beneficiat de concediu si de indemnizaţie pentru cresterea copilului în condiţiile reglementate de Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, la determinarea punctajului anual se utilizează cuantumul indemnizaţiei acordate în perioadele respective.

 

Art. 19. – Fondurile necesare plăţii drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, cheltuielile administrative, precum si cele de transmitere a drepturilor se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale si Familiei.

 

Art. 20.

(1) Calculul si plata drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se fac de către direcţiile teritoriale.

(2) Drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se achită lunar beneficiarului, reprezentantului legal ori mandatarului acestora, împuternicit prin procură, pe bază de mandat postal sau, după caz, în cont curent personal.

(3) Calculul si plata contribuţiei individuale de asigurăr i sociale de sănătate, datorată pentru drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, se fac de către direcţiile teritoriale.

(4) Modalităţile de plată a drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se stabilesc prin norme, aprobate prin ordin al ministrului muncii, solidar ităţii sociale si familiei.

 

Art. 21.

(1) Sumele încasate necuvenit se recuperează de la benef iciarii acestora, pe baza deciziei emise de directorul executiv al direcţiei teritoriale, cu respectarea termenului general de prescripţie.

(2) Decizia prevăzută la alin. (1) constituie titlu executoriu si poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 544/2004.

(3) Sumele încasate necuvenit ca urmare a unei infracţiuni săvârsite de beneficiar se recuperează de la acesta, în condiţiile legii.

(4) Sumele rămase nerecuperate de pe urma benef iciarilor decedaţi nu se mai urmăresc.

 

Art. 22.

(1) Constituie contravenţie nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (2), ale art. 14 si 25 si se sancţionează cu amendă de la 300 lei (RON) la 600 lei (RON).

(2) Constatarea contravenţiei prevăzute la alin. (1) si aplicarea amenzii corespunzătoare se fac de către organele cu atribuţii de control ale Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale si Familiei.

 

Art. 23. – Prevederile art. 22 se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificăr i si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modif icăr ile si completările ulterioare.

 

Art. 24.

(1) Preveder ile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică si persoanelor care, la data de 31 decembr ie 2005, se află în plata indemnizaţiei pentru cresterea copilului, reglementată de Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, situaţie în care condiţia prevăzută la art. 1 alin. (1) se consideră a f i îndeplinită.

(2) Cererile privind acordarea indemnizaţiei pentru cresterea copilului, reglementată de Legea nr. 19/2000, cu modif icăr ile si completările ulterioare, nesoluţionate până la data de 31 decembr ie 2005 inclusiv, se soluţionează avându-se în vedere condiţiile de stagiu de cotizare prevăzute de această lege.

(3) În situaţia persoanelor prevăzute la alin. (1) si (2) drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se cuvin si se acordă de la data de 1 ianuarie 2006, dacă cererea a fost depusă în termen de 90 de zile lucrătoare de la acea dată, respectiv de la data cererii, dacă cererea a fost depusă după acest termen.

 

Art. 25.

(1) Începând cu data de 1 ianuarie 2006 încetează plata indemnizaţiei pentru cresterea copilului, efectuată în condiţiile prevăzute de Legea nr. 19/2000, cu modif icăr ile si completările ulterioare.

(2) Plata indemnizaţiilor pentru cresterea copilului restante, aferente perioadelor anterioare datei de 1 ianuar ie 2006, se efectuează de către direcţiile teritoriale, în condiţiile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, cu respectarea termenului general de prescripţie.

 

Art. 26. – În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale si Familiei va elabora norme metodologice în aplicarea acesteia, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

 

Art. 27. – Prezenta ordonanţă de urgenţă transpune prevederile Clauzei 2 – Concediul pentru cresterea copilului, pct. 1, 2, pct. 3 lit. a)-c), precum si ale pct. 8 din anexa la Directiva 96/34/CE din 3 iunie 1996 referitoare la Acordul-cadru privind concediul pentru cresterea copilului, încheiat între UNICE, CEIP si CES, publicată în Jurnalul Oficial nr. L 145 din 19 iunie 1996.

 

Art. 28.

(1) Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2006.

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă prevederile referitoare la concediul si indemnizaţia pentru cresterea copilului, cuprinse la art. 98, 99, 121, 122, 123, 125, 1251, 129 si 138 din Legea nr. 19/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificările si completările ulterioare, si cele ale art. 79 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 13 septembrie 2005, precum si orice alte dispoziţii contrare.

 

Art. 29.

(1) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă sunt aplicabile si tuturor categor iilor de personal care îsi desfăsoară activitatea în ministerele si instituţiile din sectorul de apărare, ordine publică si siguranţă naţională.

(2) În situaţia persoanelor prevăzute la alin. (1), fondurile necesare plăţii drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă si cheltuielile administrative se asigură din bugetul de stat, prin bugetele ministerelor si instituţiilor din sectorul de apărare, ordine publică si siguranţă naţională.

(3) Pentru perioada cât o persoană dintre cele prevăzute la alin. (1) beneficiază de concediu pentru cresterea copilului, la stabilirea drepturilor de pensie si a altor drepturi acordate potrivit legii se are în vedere solda brută lunară, respectiv salariul de bază al funcţionar ilor publici cu statut special, actualizate.

(4) Modalităţile de depunere si de soluţionare a cererilor de acordare a drepturilor, în situaţia persoanelor prevăzute la alin. (1), se stabilesc prin norme interne, aprobate de conducătorii autorităţilor si instituţiilor publice prevăzute la alin. (1).

 

Art. 30. – Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite, să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă în volumul si în structura bugetului de stat, respectiv ale bugetului asigurăr ilor sociale de stat pentru anul 2006.

 

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

───────────────

Ministrul muncii, solidarităţii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul administraţiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul apărării naţionale,

Teodor Atanasiu

p. Ministrul justiţiei,

Maria Cristina Manda,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 3 noiembrie 2005.

 

Nr. 148.

Chestionar de satisfactie