Contact rapid:

Telefon:

021.320.20.37

Email:

office@cmmh.ro

Adresa:

Calea 13 Septembrie, nr. 193, Sector 5, Bucuresti, 050733, Romania

Trebuie stiut faptul ca dermatita seboreica este o afectiune inflamatorie superficiala destul de des intalnita, care evolueaza cu perioade de exacerbare si remisiune, cu distributie si tablou clinic tipice si care afecteaza tegumentul din zonele bogate in glande sebacee, in special scalpul, fata, pliurile nazolabiale, sprancenele si regiunile postauriculara, toracele anterior si toracele postero-superior.

Fumatul, este un factor nociv pentru organism si dupa cum bine stim acesta dauneaza grav sanatatii.

Probabil orice fumator a incercat cel putin o data in viata sa renunte la fumat, iar odata adoptata aceasta decizie a resimtit si efectele negative ale renuntatului la fumat. Acestea apar in momentul in care ogranismul nu mai primeste nicotina (subtanta de care devine dependent prin fumat) si se manifesta prin dureri de cap, tremuratul mainilor, scaderea puterii de concentrare si chiar irascibilitate.

OMS 240/2004ORDIN nr. 240 din 3 martie 2004

Privind aprobarea Standardelor minimale pentru acreditarea cabinetelor medicale de medicina muncii şi a baremului minimal de dotare a acestora

 

EMITENT: MINISTERUL SÃNÃTÃŢII

 

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 11 martie 2004

 

Vazand Referatul de aprobare al Direcţiei generale sãnãtate publica şi inspecţia sanitarã de stat OB. 2.253/2004,

având în vedere prevederile:

- Legii nr. 100/1998 privind asistenta de sãnãtate publica, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;

- Legii protecţiei muncii nr. 90/1996, republicatã, cu modificãrile ulterioare;

- Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca şi boli profesionale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;

- Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ministrul sãnãtãţii emite urmãtorul ordin:

 

ART. 1

Se aproba Standardele minimale pentru acreditarea cabinetelor medicale de medicina muncii, prevãzute în anexa nr. 1.

 

ART. 2

Se aproba Baremul minimal de dotare a cabinetului medical de medicina muncii, prevãzut în anexa nr. 2.

 

ART. 3

Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantã din prezentul ordin.

 

ART. 4

Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sãnãtãţii, direcţiile de sãnãtate publica judeţene şi a municipiului Bucureşti, comisiile judeţene de acreditare a cabinetelor medicale, precum şi celelalte structuri menţionate vor duce la îndeplinire prezentul ordin.

 

ART. 5

La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin se modifica corespunzãtor Ordinul ministrului sãnãtãţii şi familiei nr. 153/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 353 din 23 mai 2003.

 

ART. 6

Prezentul ordin va intra în vigoare la 60 de zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sãnãtãţii, Ovidiu Brinzan

 

Bucureşti, 3 martie 2004.

 

Nr. 240.

 

 

 

ANEXA 1

STANDARDE MINIMALE pentru acreditarea cabinetelor medicale de medicina muncii

 

I. Standarde referitoare la organizare

1. Cabinetul medical de medicina muncii este organizat în specialitatea medicina muncii conform reglementãrilor legale în vigoare.

2. Cabinetul medical de medicina muncii are certificat de înregistrare în registrul unic al cabinetelor medicale, eliberat de direcţia de sãnãtate publica, conform prevederilor legale în vigoare.

3. Cabinetul medical de medicina muncii are autorizaţie sanitarã de funcţionare în vigoare, conform legii.

4. Cabinetul de medicina muncii autorizat poate deschide puncte de lucru în întreprinderi.

5. Unitatea mobila medicalã destinatã controlului medical periodic se defineste ca un centru de examinare screening, dotat cu aparatura autorizata de Ministerul Sãnãtãţii, care se deplaseaza la sediul unitãţilor pe ai cãror angajaţi îi supravegheazã.

6. Cabinetul medical de medicina muncii are un regulament de organizare şi funcţionare de care întregul personal a luat cunostinta în scris.

 

II. Standarde referitoare la resursele fizice

7. Cabinetul medical de medicina muncii are un sediu aflat într-un spaţiu de care dispune în mod legal.

8. Materialele sanitare şi aparatele medicale utilizate în cadrul activitãţii medicale sunt înregistrate în inventarul unitãţii şi depozitate în mod adecvat.

9. Dotarea minimala a cabinetului medical de medicina muncii este conform baremului prevãzut în anexa nr. 2 la ordin.

10. La sediul cabinetului medical de medicina muncii exista cel puţin un aparat telefonic funcţional, care are alocat un numãr de apel.

 

III. Standarde referitoare la resursele umane

11. Medicii specialişti de medicina muncii, alt personal cu studii superioare şi asistentii medicali care lucreazã în  cabinetul medical de medicina muncii au autorizaţie de libera practica valabilã, conform prevederilor legale.

12. Personalul angajat care lucreazã în cabinetul medical de medicina muncii are contract de munca legal.

13. Medicii de medicina muncii care lucreazã în cabinetul medical de medicina muncii sunt membri ai Colegiului Medicilor din România.

14. Asistentii medicali care lucreazã în cabinetul medical de medicina muncii sunt membri ai Ordinului Asistentilor Medicali din România.

15. Toate persoanele care lucreazã în cabinetul medical de medicina muncii au fise de post în care sunt definite atribuţiile acestora, semnate de persoana în cauza şi aprobate de reprezentantul legal al cabinetului medical.

16. La nivelul cabinetului medical de medicina muncii trebuie sa existe un document intern prin care patronul cabinetului medical se angajeazã sa respecte independenta profesionalã a medicilor de medicina muncii şi dreptul de decizie al acestora.

17. Medicii şi asistentele medicale care lucreazã în cabinetul medical de medicina muncii au un program de lucru organizat, la care se face referire expresã în programul afişat.

18. Pe intreaga perioada de lucru în cabinetul medical de medicina muncii lucreazã un medic de medicina muncii titular, precum şi alte persoane angajate legal.

19. Personalul poarta în permanenta un ecuson pe care sunt scrise numele şi calificarea respectivei persoane.

 

IV. Standarde functionale generale

20. Cabinetele medicale de medicina muncii au un program de lucru afişat vizibil. Programul de lucru poate fi flexibil, adaptandu-se solicitãrilor beneficiarilor.

21. Atât la intrarea, cat şi în interiorul cabinetului medical de medicina muncii nu trebuie sa existe pericol de accidentare sau de vãtãmare corporalã nici pentru pacienti, nici pentru personal.

22. Cabinetul medical de medicina muncii respecta prevederile legale în vigoare, referitoare la examenele medicale la angajare, controalele medicale de adaptare, periodice, la reluarea activitãţii sau pentru consultatiile spontane.

23. Cabinetul medical de medicina muncii acorda servicii în mod nediscriminatoriu în limitele contractului de prestãri de servicii încheiat cu angajatorul.

24. Cabinetul medical de medicina muncii foloseşte pentru manevre care implica soluţii de continuitate materiale sanitare sterile de unica folosinta, iar în cazul instrumentelor refolosibile, le sterilizeaza în mod adecvat.

 

V. Standarde functionale specifice

25. Cabinetul medical de medicina muncii asigura în principal servicii privind:

- evaluarea riscurilor privind imbolnavirile profesionale;

- monitorizarea stãrii de sãnãtate a angajaţilor prin: examene medicale la angajare în munca, examen medical de adaptare, examen medical la reluarea activitãţii, control medical periodic;

- comunicarea existenţei riscului de imbolnavire profesionalã cãtre toţi factorii implicaţi în procesul muncii;

- îndrumarea activitãţii de reabilitare profesionalã, reconversie profesionalã, reorientare profesionalã în caz de accident de munca, boala legatã de profesie sau dupã afecţiuni cronice;

- consilierea angajatorului privind adaptarea muncii şi a locului de munca la caracteristicile psihofiziologice ale angajaţilor;

- consilierea angajatorului pentru fundamentarea strategiei de securitate şi sãnãtate la locul de munca;

- transmiterea la sistemul informaţional naţional a datelor privind accidentele de munca şi bolile profesionale.

26. Pentru examinari şi evaluãri specifice toxicologice, cabinetele de medicina muncii vor fi abilitate de Ministerul Sãnãtãţii.

27. Cabinetul medical de medicina muncii asigura îndeplinirea responsabilitãţilor specifice privind declararea bolilor profesionale.

 

VI. Standarde referitoare la managementul informatiei

28. Cabinetul medical de medicina muncii realizeazã evidenta examenelor medicale de angajare, controalelor medicale de adaptare şi periodice, examenelor medicale la reluarea activitãţii şi a consultatiilor spontane, a angajatorilor/angajaţilor care au solicitat aceste servicii medicale, persoanelor care au furnizat serviciile, precum şi momentele când s-au furnizat.

29. Dosarele medicale de medicina muncii, fişele de expunere la riscuri profesionale şi datele de morbiditate profesionalã vor fi pãstrate la nivelul cabinetelor de medicina muncii pe perioada prevãzutã de legislaţia în vigoare.

30. Cabinetul medical de medicina muncii are un document intern aprobat de reprezentantul legal, în care se menţioneazã ca întregul personal este obligat sa pãstreze confidenţialitatea fata de terţi (conform reglementãrilor în vigoare) privind rezultatele investigatiilor efectuate în cadrul examenelor medicale de medicina muncii.

31. Angajaţii cãrora li s-au oferit servicii medicale de medicina muncii au acces la toate informaţiile referitoare la starea lor de sãnãtate şi conţinute în dosarul medical.

32. Angajatorilor şi angajaţilor li se vor transmite fişele de aptitudine.

33. Cabinetul medical de medicina muncii trebuie sa ia mãsuri pentru protecţia informatiei şi a suportului acesteia impotriva pierderii, degradãrii şi folosirii acesteia de cãtre persoane neautorizate.

34. În cazul schimbãrii furnizorului de servicii de medicina muncii, înregistrãrile medicale se vor preda noului cabinet de medicina muncii agreat de angajator.

35. La transferul în alta unitate angajatului i se vor inmana copii ale dosarului medical şi ale fisei de expunere la riscuri profesionale, pentru a fi predate la cabinetul de medicina muncii al unitãţii respective.

36. Angajatorii în procedura de faliment vor informa cabinetul de medicina muncii şi vor preda înregistrãrile medicale structurilor de medicina muncii din direcţiile de sãnãtate publica judeţene sau a municipiului Bucureşti.

37. La întreruperea temporarã sau definitiva a activitãţii angajatului, cabinetul de medicina muncii va preda o copie a dosarului medical al acestuia medicului de familie.

38. Dosarul medical este protejat de prevederile legislaţiei în vigoare privind secretul medical şi este necomunicabil angajatorului.

 

VII. Controlul profesional al activitãţii

39. Controlul profesional al activitãţii angajatului se face de cãtre direcţia de sãnãtate publica pe raza cãreia funcţioneazã structura de medicina muncii.

 

 

 

ANEXA 2

BAREM MINIMAL de dotare a cabinetului medical de medicina muncii

 

Dotare minimala:

- canapea pentru consultaţii;

- dulap pentru instrumente şi medicamente;

- stetoscop;

- tensiometru;

- ciocan de reflexe;

- cantar pentru adulti;

- taliometru;

- optotip pentru distanta şi aproape.

 

Optional (în afarã baremului minimal):

- electrocardiograf;

- audiometru;

- otoscop;

- set de diapazoane;

- spirometru;

- negatoscop;

- aparatura specifica evaluãrii factorilor de munca (sonometru, detectoare

portabile de gaze, luxmetru, anemometru, hygrometru, psihrometru, globtermometru,

catatermometru etc.).

––––––


Chestionar de satisfactie