Contact rapid:

Telefon:

021.320.20.37

Email:

office@cmmh.ro

Adresa:

Calea 13 Septembrie, nr. 193, Sector 5, Bucuresti, 050733, Romania

Trebuie stiut faptul ca dermatita seboreica este o afectiune inflamatorie superficiala destul de des intalnita, care evolueaza cu perioade de exacerbare si remisiune, cu distributie si tablou clinic tipice si care afecteaza tegumentul din zonele bogate in glande sebacee, in special scalpul, fata, pliurile nazolabiale, sprancenele si regiunile postauriculara, toracele anterior si toracele postero-superior.

Fumatul, este un factor nociv pentru organism si dupa cum bine stim acesta dauneaza grav sanatatii.

Probabil orice fumator a incercat cel putin o data in viata sa renunte la fumat, iar odata adoptata aceasta decizie a resimtit si efectele negative ale renuntatului la fumat. Acestea apar in momentul in care ogranismul nu mai primeste nicotina (subtanta de care devine dependent prin fumat) si se manifesta prin dureri de cap, tremuratul mainilor, scaderea puterii de concentrare si chiar irascibilitate.

Legea 130/1999


Legea nr. 130 din 20 iulie 1999 privind unele masuri de protectie a persoanelor încadrate în munca

 

 

Parlamentul Romaniei

 

Legea nr. 130 din 20 iulie 1999 privind unele masuri de protectie a persoanelor încadrate în munca

 

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 355 din data: 27.07.1999

 

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

 

Art. 1.

(1) Încadrarea în munca a unei persoane se realizeaza prin încheierea unui contract individual de munca între persoana care presteaza munca si persoana fizica sau juridica în beneficiul careia este prestata munca, denumita angajator.

 

(2) Contractele individuale de munca se încheie in forma scrisa. Obligatia de a încheia contractul de munca în forma scrisa revine angajatorului.

 

(3) Persoana încadrata în munca în conditiile prevazute la alin. (1 ) dobandeste calitatea de salariat si are drepturile si obligatiile prevazute de legislatia muncii, de contractele colective de munca si de contractul individual de munca.

 

Art. 2. – Prevederile art. 1 nu se aplica:

a) în cazul în care, potrivit legii, munca este prestata în temeiul unei conventii civile de prestari de servicii;

b) în cazul membrilor consiliilor de administratie, cenzorilor, consilierilor locali si judeteni, expertilor, arbitrilor, mediatorilor si al altor persoane care presteaza  diferite servicii în baza unor legi speciale, ei fiind platiti în temeiul acestora;

c) în cazul ,persoanelor care executa lucrari pentru care primesc drepturi de autor.

 

Art. 3. – Munca poate fi prestata prin încheierea unor conventii civile de prestari de servicii în urmatoarele situatii:

a) pentru desfasurarea, cu regularitate, a unor activitati care nu depasesc, în medie, 3 ore pe zi în raport cu programul lunar de lucru;

b) activitatea este prestata în folosul asociatiilor de proprietari sau, dupa caz, de locatari, cu exceptia cazurilor pentru care se încheie contracte de munca.

 

Art. 4.

(1) Persoanele juridice care folosesc personal încadrat cu conventie civila de prestari de servicii au obligatia sa întocmeasca aceste conventii în forma scrisa si sa le înregistreze într-un registru special.

(2) În cazul societatilor comerciale si al regiilor autonome, activitatile pentru care se foloseste personal încadrat cu conventie civila de prestari de servicii se stabilesc de consiliile de administratie.

(3) Angajatorii prevazuti la alin. (1) au obligatia sa înregistreze conventiile civile de prestari de servicii la directiile generale de munca si protectie sociala, în termen de 20 de zile de la încheierea acestora.

 

CAPITOLUL Il

 

Masuri de protectie a persoanelor încadrate în munca

Art. 5.

(1) Persoanele care presteaza munca în baza unei conventii civile de prestari de servicii pot încheia cu directiile generale de munca si protectie sociala contracte de asigurari sociale.

(2) Prin contractele de asigurari sociale prevazute la alin. (1) persoanele asigurate se obliga sa plateasca contributia la fondul de asigurari sociale, beneficiind de indemnizatiile si de pensiile de invaliditate sau, dupa caz, pentru limita de varsta, prevazute de lege pentru salariati.

(3) Persoana fizica sau juridica la care asiguratul presteaza munca se poate obliga sa suporte in total sau în parte contributia la fondul de asigurari sociale.

(4) Baza de calcul al drepturilor si obligatiilor de asigurari sociale se stabileste prin contractul de asigurari sociale, neputand fi mai mica decat salariul minim brut pe tara.

 

Art. 6.

(1) Persoanele care presteaza munca în baza unei conventii civile de prestari de servicii nu beneficiaza, la încetarea activitatii, de drepturile prevazute pentru someri.

(2) Persoanele care presteaza munca în baza unei conventii civile de prestari de servicii, precum si angajatorii acestora nu au obligatia de a contribui la constituirea Fondului pentru plata ajutorului de somaj, în raport cu sumele reprezentand plata muncii depuse.

(3) Drepturile banesti acordate persoanelor pentru munca prestata in baza unor conventii civile de prestari de servicii se platesc din fondul de salarii.

 

Art. 7. – Prestarea muncii in alte conditii decat cele limitativ prevazute Ia art. 2 si 3 ori pentru care nu au fost întocmite formele prevazute la art. 4 se considera realizata în baza unui contract individual de munca, angajatorii avand obligatia de a întocmi si înregistra astfel de acte si de a. achita contributia la fondul de asigurari sociale si la Fondul pentru plata ajutorului de somaj.

 

Art. 8. – Contractele individuale de munca încheiate de urmatoarele categorii de angajatori vor fi înregistrate, în termen de 20 de zile de la data încheierii lor, la directiile generale de munca si protectie sociala:

a) persoanele fizice;

b) societatile comerciale cu capital privat;

c) asociatiile cooperatiste;

d) asociatiile familiale;

e) asociatiile, fundatiile, organizatiile sindicale si patronale;

f) orice alte organizatii care sunt constituite si functioneaza potrivit legislatiei romane.

 

Art. 9.

(1) Carnetele de munca ale salariatilor încadrati la angajatorii prevazuti la art. 8 se pastreaza si se completeaza de catre directiile generale de munca si protectie sociala.

(2) Angajatorii sunt obligati sa depuna la directiile generale de munca si protectie sociala:

a) actele privind încheierea, executarea, modificarea si încetarea contractelor individuale de munca, în termen de 5 zile de la perfectarea acestora;

b) trimestrial, dovezile de plata a salariilor; însotite de actele ce atesta plata lunara a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, a contributiei la constituirea Fondului pentru pensia suplimentara, precum si a contributiei la constituirea Fondului pentru plata ajutorului de somaj, pana la data de 15 a primei luni din trimestrul urmator.

 

Art. 10.

 (1 ) La solicitarea unor angajatori care au posibilitatea de a pastra si completa carnetele de munca ale salariatilor, directiile generale de munca si protectie sociala pot aproba ca aceste operatiuni sa fie efectuate de catre acestia sau de catre societati comerciale specializate, acreditate în conditiile legii.

(2) Angajatorii prevazuti la alin. (1) au urmatoarele obligatii:

a) sa prezinte lunar la directiile generale de munca si protectie sociala dovezile din care sa rezulte plata salariilor, a contributiei la fondul de asigurari sociale si la constituirea Fondului pentru pensia suplimentara, precum si a contributiei la constituirea Fondului pentru plata ajutorului de somaj;

b) sa prezinte carnetele de munca ale salariatilor la directiile generale ,de munca si protectie sociala, la încetarea contractelor individuale de munca ale acestora, în vederea certificarii înscrierilor efectuate.

 

Art. 11.

(1) Contractele individuale de munca, încheiate de cetatenii romani cu misiunile diplomatice si cu oficiile consulare straine cu sediul în Romania, precum si cu reprezentantele din Romania ale unor firme, asociatii, fundatii sau organizatii cu sediul în strainatate, se înregistreaza la Oficiul muncii, care functioneaza în subordinea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.

(2) Salariatii persoanelor juridice prevazute la alin. (1) vor beneficia de drepturile de asigurari sociale, cu conditia achitarii contributiei la fondul de asigurari sociale prevazute de lege.

(3) Carnetele de munca se pastreaza si se completeaza de Oficiul muncii.

 

Art. 12.

(1) Pentru prestarea serviciilor prevazute în prezenta lege directiile generale de munca si protectie sociala vor percepe un comision, stabilit dupa cum urmeaza:

a) 0,75% din fondul lunar de salarii, angajatorilor carora le pastreaza si le completeaza carnetele de munca;

b) 0,25% din fondul lunar de salarii, angajatorilor carora le presteaza serviciile prevazute la art. 10, constand în verificarea si certificarea legalitatii înregistrarilor efectuate de catre acestea.

(2) Plata comisionului se va efectua pana la sfarsitul lunii urmatoare celei pentru care este datorata.

(3) Sumele reprezentand comisionul prevazut la alin. (1) se pastreaza la trezoreria statului si sunt purtatoare de dobanzi. (4) Sumele reprezentand comisionul prevazut la alin. (1) se retin si se gestioneaza de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, în regim extrabugetar. Sumele retinute se utilizeaza potrivit destinatiilor stabilite prin hotarare a Guvernului, iar soldul ramas la finele anului se reporteaza în anul urmator, cu aceeasi destinatie.

 

Art. 13.

(1) Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si directiile generale de munca si protectie sociala exercita controlul asupra modului în care sunt aplicate prevederile prezentei legi. •

(2) Angajatorii au obligatia de a permite efectuarea controlului si de a pune la dispozitie organelor abilitate toate documentele si actele solicitate.

 

CAPITOLUL III

Raspunderea juridica

 

Art. 14. – Nerespectarea de catre angajator a prevederilor art. 1 alin. (2), art. 4 alin. (3), art. 8, art. 9 si ale art. 10 alin. (2) din prezenta lege constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda ,de la 3.000.000 lei la 6.000.000 lei.

 

Art. 15. – Fapta angajatorului de a primi la munca o persoana pentru care nu au fost întocmite contracte individuale de munca sau, dupa caz, conventii civile de prestari de servicii constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei.

 

Art. 16. – Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 4.000.000 lei la 8.000.000 lei urmatoarele fapte:

a) refuzul angajatorului de a permite intrarea în incinta unitatii a organelor de control prevazute la art. 13 ori de a pune la dispozitie acestora documentele solicitate;

b) neîntocmirea sau întocmirea defectuoasa a registrului de evidenta a persoanelor care presteaza munca în baza unei conventii civile de prestari de servicii.

 

Art. 17.

 (1) Constatarea si sanctionarea contraventiilor prevazute de prezenta lege se fac de catre personalul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si al directiilor generale de munca si, protectie sociala, împuternicit prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale.

(2) Prevederile prezentei legi, referitoare la contraventii, se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Art. 18. – În cazul savarsirii repetate de catre angajatori a contraventiilor prevazute la art. 15 si 16 din prezenta lege, directiile generale de munca si protectie sociala vor solicita, potrivit legii, radierea persoanei juridice din registrul comertului.

 

Art. 19. – Încalcarea repetata de catre angajator a prevederilor prezentei legi, constand în neîndeplinirea obligatiilor referitoare la încadrarea în munca a persoanelor precum si la transmiterea obligatorie a unor date catre directiile generate de munca si protectie sociala, prin care s-a urmarit acordarea unor venituri sub nivelul salariului minim garantat pe tara, precum si sustragerea de la plata obligatiilor privind plata contributiilor la fondul de asigurari sociale sau la Fondul pentru plata ajutorului de somaj constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu amenda.

 

Art. 20. – Încasarea de catre angajator de la salariati a contributiei datorate, potrivit legii, pentru pensia suplimentara, a contributiei de 1% datorate Fondului pentru plata ajutorului de somaj, precum si a contributiei datorate pentru asigurarile sociale de sanatate si nedepunerea acestora în termen de 15 zile în conturile stabilite potrivit reglementarilor în vigoare constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 6 luni sau cu amenda.

 

Art. 21. – Sanctiunile prevazute la art. 14-16 art. 19 si 20 din prezenta lege se aplica persoanelor care se fac vinovate de încalcarea prevederilor respective.

 

http://www.cmmh.ro/legea-130-1999a debitorului la plata unor majorari de întarziere, în conditiile prevazute de legislatia în vigoare.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 23. – În termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi vor fi stabilite, prin hotarare a Guvernului, conditiile în care, potrivit prevederilor art. 2 si 3, pot presta munca persoane care nu încheie contracte individuale de munca, precum si modul în care Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si, respectiv, directiile generale de munca si protectie sociala pot utiliza sumele reprezentand comisionul prevazut la art. 12.

 

Art. 24. – La data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga Legea nr. 83/1995 privind unele masuri de protectie a persoanelor încadrate în munca, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 166 din 31 iulie 1995.

 

Art. 25. – Prezenta lege intra în vigoare la 60 de zile de la data publicarii ei în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

 

Aceasta lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 21 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

 

 

PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TARACILA

 

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 22 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

 

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

PAULA IVANESCU

 

Bucuresti, 20 iulie 1999.

 

Nr. 130.

 

 

Chestionar de satisfactie